324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

Blog

สมาคมการค้าไทยไหหลำ ในนามนายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดย คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ เลขาธิการและคณะกรรมการ สมัยที่ 17 ได้จัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำผู้บริหารนักธุรกิจที่อบรมในหลักสูตร KU – EXECUTIVE INNOVATION AND STRATEGIC PRO

วันที่ 28 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2566 สมาคมการค้าไทยไหหลำ ในนามนายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดย คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ เลขาธิการและคณะกรรมการ สมัยที่ 17 ได้จัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำผู้บริหารนักธุรกิจที่อบรมในหลักสูตร KU – EXECUTIVE INNOVATION AND STRATEGIC PROGRAM (KU-EXISP) จำนวน 52 คน เดินทางไปศึกษาดูงานด้านเกษตรนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยไห่หนาน วิทยาเขตตันโจว ซึ่งเป็นกิจกรรม CSR ของสมาคมฯ ตามหลัก BCG ECONOMY Model เพื่อสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศตามหลักปฏิบัติ 17 SDG เป็นการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับการยกระดับเศรษฐกิจ เป็นความสำเร็จทางธุรกิจไม่เพียงเพื่อการบรรลุเป้าหมายปัจจุบัน แต่สร้างผลยั่งยืนต่อเนื่องถึงอนาคต