324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

สมาคมการค้าไทยไหหลำ

            สมาคมการค้าไทยไหหลำ กับสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย ถือเป็นสมาคมพี่น้องเดียวกัน กรรมการของสมาคมการค้าไทยไหหลำ ก็เป็นกรรมการของสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทยเช่นกัน ต่างก็ช่วยกันซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าไทยไหหลำ เริ่มต้นจากนายกสมาคม 12 แซ่ในประเทศไทย เช่น นายหวูเฉียนหว่อง (吴乾煌), นายชนะ รักทองสุข (王統宇), นายเฮ่งยี่เจ้ง (邢詒正), นายเหอฉีเหลียน (何啟廉), นายหลินหยิวเหริน (林猷仁), นายธีรชัย ชลวิบูลย์ (陳秋财), นายสวัสดิ์ ฮุนตระกูล (雲大珍), นายชวน ภูวเศรษฐ (符湄雙), นายบุญเลิศ ชาติวิวัฒน์พรชัย (馮裕德), นายจางเย่ถิง (張業渟), นายธีระ หาญวรเกียรติ (韓 俊元), นายยงค์ ดิลกรุ่งธีรภพ ( 梁安榮) เมื่อเดือนกรกฏาคม ค.ศ.1989 ได้ไปจดทะเบียนตามกฎข้อบังคับของกระทรวงพาณิชย์

            เจตนารมย์ของการจัดตั้งสมาคมเพื่อเป็นการรวบรวมพ่อค้าวานิชชาวจีนไหหลำในประเทศไทย ในการแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านการค้า ช่วยส่งเสริมกิจการการค้า การท่องเที่ยว และช่วยส่งเสริมการค้าระหว่างมณฑลไหหลำ ประเทศจีน และทั่วโลกด้วย ระเบียบข้อบังคับของสมาคม กำหนดผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องเป็นชาวจีนไหหลำหรือลูกหลานชาวไหหลำที่ทำธุรกิจการค้า และได้จดทะเบียนพาณิชย์เป็นนิติบุคคล หรือเป็นตัวแทน (ยกเว้นผู้ที่ถูกศาลตัดสินเป็นบุคคลล้มละลาย)

                ปัจจุบัน สมาคมการค้าไทยไหหลำเป็นองค์กรที่สำคัญองค์กรหนึ่งของสังคมชาวจีน ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมตามลำดับดังนี้

นายกสมัยที่ 1
นายสัมฤทธิ์   จิราธิวัฒน์
(鄭有華)     佛暦  2533 - 2535 年 
นายกสมัยที่ 2
ดร. วันชัย  จิราธิวัฒน์
(鄭有英)     佛暦  2535 - 2537 年
นายกสมัยที่ 3
ดร. ทรงศักดิ์  เอาฬาร 
(歐宗清)     佛暦  2537 - 2539 年
นายกสมัยที่ 4,5
นายจตุรงค์  ด่านชัยวิโรจน์
(陳修炳)     佛暦  2539 - 2543 年
นายกสมัยที่ 6
นายบุญเลิศ  ชาติวิวัฒน์พรชัย
(馮裕德)     佛暦  2543 - 2545 年
นายกสมัยที่ 7,8
นายชำนาญ  เพียรอภิธรรม
(李昌鈍)     佛暦  2545 - 2549 年
นายกสมัยที่ 9,10
นายพงษ์ศักดิ์  พิชิตนภากุล
(林鴻鹏)     佛暦  2549 - 2553 年
นายกสมัยที่ 11,12
นายวิชัย   บุญภราดร
(林明焕)     佛暦  2553 - 2557 年
นายกสมัยที่ 13
นายสุจินต์   จินดาศักดิ์ชัย
(馮爾真)     佛曆  2557 - 2559 年
นายกสมัยที่ 14,15/1
นายนที   เมฆรุ่งโรจน์
(雲昌樑)     佛曆  2559 - 2561 年
นายกสมัยที่ 15/2
นายไพรัช   ชูธรรมขจร
(雲惟業)     佛曆  2562 - 2563 年
นายกสมัยที่ 16
นายวรพจน์   เพียรอภิธรรม
(李隆椿)     佛曆  2563  - 2565 年
นายกสมัยที่ 17นายอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร(李隆椿)     佛曆  2565 -