324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

TH EN CN

นายกสมาคม


Practice

คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม

นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ สมัยที่ 16

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์


Practice

ฯพณฯ อุทัย พิมพ์ใจชน

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม

Practice

ฯพณฯ บัญญัติ บรรทัดฐาน

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม

Practice

ฯพณฯ สุชาติ ตันเจริญ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม

Practice

ฯพณฯ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม

Practice

นาย สุดจิต นิมิตกุล

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม

Practice

ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม

Practice

นางสาว พจนีย์ ธนวรานิช

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม

Practice

ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม

Practice

ฯพญฯ ศ.ดร. ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม

Practice

นาง ศรีรัตน์ รัษฐปานะ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม

Practice

นาย สมพงษ์ วนาภา

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม

Practice

นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

Practice

นาย สุรพล เตชะหรูวิจิตร

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม

Practice

นาย วิวัฒน์ ปลั่งพงษ์พันธ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม

Practice

นาย พิชัย จิราธิวัฒน์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม

Practice

นาย พิชัย ดุษฎีกุลชัย

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม

Practice

นาย กฤษฎา มหาดำรงค์กุล

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม

Practice

นาย อนุรุธ ว่องวานิช

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม

Practice

นาย นฤนารถ อัตตสัมพันธ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม

Practice

ดร. ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม

Practice

นาย บุศรินทร์ วนาสวัสดิ์

2038 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

Practice

นาย สุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม

ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายกฏหมายและวิชาการ


Practice

นาย ปราโมทย์ บุนนาค

ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายและวิชาการ

Practice

รศ.ดร. ประราน วัฒนวาณิชย์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายและวิชาการ

Practice

นาย เกียรติ หรูรุ่งโรอน์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายและวิชาการ

Practice

นาย ศักดิ์ดา นำชัยสี่วัฒนา

ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายและวิชาการ

Practice

ดร. เฉลิมชัย ผู้พัฒน์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายและวิชาการ

นายกกิตติมศักดิ์ถาวร


Practice

นาย บุญเลิศ ชาติวิวัฒน์พรชัย

นายกกิตติมศักดิ์ถาวร

Practice

นาย พงษ์ศักดิ์ พิชิตนภากุล

นายกกิตติมศักดิ์ถาวร

Practice

นาย สุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย

นายกกิตติมศักดิ์ถาวร

Practice

นาย นที เมฆรุ่งโรจน์

นายกกิตติมศักดิ์ถาวร

Practice

นาย ไพรัช ชูธรรมขจร

นายกกิตติมศักดิ์ถาวร

นายกกิตติมศักดิ์อาวุโส


Practice

นาย เสรี คันซูเกียรติ

นายกกิตติมศักดิ์อาวุโส

Practice

นาย มิตร รัตนโอภาส

นายกกิตติมศักดิ์อาวุโส

Practice

ดร. สันติ วยากรณ์วิจิตร

นายกกิตติมศักดิ์อาวุโส

Practice

นาย อารีย์ ภู่สมบุญ

นายกกิตติมศักดิ์อาวุโส

นายกกิตติมศักดิ์


Practice

นาย สะอาด วงศ์วรการ

นายกกิิตติมศักดิ์

Practice

นาย จำนงค์ สุไพบูลย์พิพัฒน์

นายกกิิตติมศักดิ์

Practice

นาย สุรกิจ กวีญาณ

นายกกิิตติมศักดิ์

Practice

นาย ประสงค์ เอาพาร

นายกกิิตติมศักดิ์

Practice

นาย เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์

นายกกิิตติมศักดิ์

Practice

นาย กลวุฒิ วนาสวัสดิ์

นายกกิิตติมศักดิ์

Practice

นาย มงคล มหาดำรงค์กุล

นายกกิิตติมศักดิ์

Practice

นาย ชัยณรงค์ แซ่โง้ว

นายกกิิตติมศักดิ์

Practice

นาย ตุ้น เมฆราตรี

นายกกิิตติมศักดิ์

Practice

นาย สิทธิพร หาญญานันท์

นายกกิิตติมศักดิ์

Practice

นาย สุนทร ภูริสินสิทธิ์

นายกกิิตติมศักดิ์

อุปนายกสมาคม


Practice

นาย มานะผล กู่สมบุญ

อุปนายก

Practice

นาย เทียนฮอง ยุน

อุปนายก

Practice

นาย อัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร

อุปนายก

Practice

นาย มิ่งพันธ์ ฉายาวิจิตรศิลป์

อุปนายก

Practice

นาย วิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ

อุปนายก

Practice

นาย ประภาส ตันชูเกียรติ

อุปนายก

Practice

นาย วัฒกร ชาติวิวัฒน์พรชัย

อุปนายก

Practice

นาย เกียรติชัย พฤกษชาติไพศาล

อุปนายก

Practice

นาย กีรติ เสริมประภาศิลป์

อุปนายก

Practice

นาย สุกรี พนาภักดี

อุปนายก

Practice

นาย สิทธิศักดิ์ กิตติคำรณ

อุปนายก

Practice

นาย จรัญ โชครุ่งวรานนท์

อุปนายก

Practice

นาย วิภพ รักทองสุข

อุปนายก

Practice

นาย วัฒนา พงศ์มานะวุฒ

อุปนายก

Practice

นาย เชาว์ พูนลักษมี

อุปนายก

Practice

นาย ส่วน ควงจันทร์

อุปนายก

Practice

นาย สิริชัย เจียมจิตรวนิชา

อุปนายก

Practice

นาย ชาตรี พงศกรชัย

อุปนายก

Practice

นาย กรชัย หาญวีระปัญญา

อุปนายก

Practice

นาย กมลชัย หาญวิวัฒนกุล

อุปนายก

Practice

นาย ดิเรก วงศ์ไวโรจน์

อุปนายก

Practice

นาย ไพบูลย์ เหล่าพันธ์งาม

อุปนายก

Practice

นาย ประวัติ หาญรัตนะ

อุปนายก

Practice

พ.ญ.(จีน) กนกพร แช่นยาง

อุปนายก

ที่ปรึกษานายกสมาคม


Practice

นาย ชาญยุทธ กิติพิมล

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย สุวัฒน์ เหรียญทิพยะสกุล

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาง วันทนา รัตนโอภาส

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย สมบูรณ์ อายุนัย

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย เกียรติ รุจนพิชญ์

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย เล็ก ปลั่งพงษ์พันธ์

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย สุวัชชัย เอกชัยศรี

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย ยงยุทธ ตะนารัตน์

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาง ณภัค นคนนทปกรณ์

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

คร. อติพร ศิริพัฒน์

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย ชูชาติ ชาญประสิทธิ์ผล

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย สุชาติ หิรัญย์กนกกุล

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย อรรคพงษ์ เล่งศิริวัฒนกุล

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย มงคล เพียรอภิธรรม

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

ดร. กฤตพงษ์ พัชรภิญโญพงศ์

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย กฤษดา กวีญาณ

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย เอกพล ศิริประพฤทธิ์

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย ประวัติ เมฆาอภิรักษ์

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาง ฉวีวัณณ์ วิชชุภานันท์

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย โชติ บูรณ์พนากานต์

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย วัชรพันธ์ ชาติวิวัฒน์พรชัย

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย เจษ จินดาศักดิ์ชัย

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาง สุพัตรา เปาอินทร์

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย สุรชัย แซ่ย่าง

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย ปิยะวัฒน์ มังกรพานิชย์

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย โยธิน แซ่หาญ

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย ชวนเสียง แซ่ฮัน

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย เกียรติศักดิ์ รัตนโอภาส

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย นคร บุญยรัตนประภา

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย จิรวัฒน์ ชุณห์ปรานเลิศ

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย จำนงค์ โชตนาการสถิตย์

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย ชินโชติ ไชยธีรภิญโญ

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย อารักษ์ เมฆฉายจรัส

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย กฤตธี ชุมเทศศร

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย วิน ไพศาล

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย อัฐพล สัมพันธ์วงศ์

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย วิเชียร กิติไพจิตร

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

น.ส. ศรีวิไล ไกรรีรวุฒิ

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย ยรรยง กัยวิกัย

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย ธีรณัฎฐ์ เผ่าหฤหรรษ์

ที่ปรึกษานายกสมาคม

เลขาธิการ


Practice

คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ

เลขาธิการสมาคมการค้าไทยไหหลำ สมัยที่ 16

เหรัญญิก


Practice

คุณสิทธิศักดิ์ กิตติคำรณ

เหรัญญิกสมาคมการค้าไทยไหหลำ สมัยที่ 16

ฝ่ายการค้าต่างประเทศ


Practice

นาย ชนินท์ ธำรงวิทวัสพงศ์

กรรมการฝ่ายการค้าต่างประเทศ

Practice

ดร. อติพร ศิริพัฒน์

กรรมการฝ่ายการค้าต่างประเทศ

Practice

พ.ญ.(จีน) กนกพร แซ่หยาง

กรรมการฝ่ายการค้าต่างประเทศ

Practice

นาย ย้ง แซ่ตั้ง

กรรมการฝ่ายการค้าต่างประเทศ

ฝ่ายการค้าในประเทศ


Practice

นาย สิทธิศักดิ์ กิตติคำรณ

กรรมการฝ่ายการค้าในประเทศ

Practice

นาย อัฐพล สัมพันธ์วงศ์

กรรมการฝ่ายการค้าในประเทศ

Practice

นาย สุทธิพร ภู่รนะพิบูล

กรรมการฝ่ายการค้าในประเทศ

Practice

นาย วัชราวิทย์ แสงพงศ์ชวาล

กรรมการฝ่ายการค้าในประเทศ

ฝ่ายตรวจสอบ


Practice

นาย ดิเรก วงศ์ไวโรจน์

กรรมการฝ่ายตรวจสอบ

Practice

นาย เกียรติศักดิ์ รัตนโอภาส

กรรมการฝ่ายตรวจสอบ

Practice

นาย สมบัติ แซ่ลิ้ม

26/807 ชั้น 12 ถ.แจ้งวัฒนะ ตปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ฝ่ายทะเบียน


Practice

นาย ชนินท์ ธำรงวิทวัสพงศ์

กรรมการนายทะเบียน

Practice

นาย กมลชัย หาญวิวัฒนกุล

กรรมการนายทะเบียน

ฝ่ายปฎิคม


Practice

นาง ฉวีวัณณ์ วิชชุภานันท์

กรรมการฝ่ายปฏิคม

Practice

น.ส. ปราณี หาญรัตนะ

กรรมการฝ่ายปฏิคม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์


Practice

น.ส. ภัทรวดี ภูพรวิวัฒน์

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

Practice

นาย ชาญชัย นิ่มเล่ห์

ผู้จัดการสมาคม

Practice

นาย พิเชษฐ์ มโนพัฒนาสุนทร

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

Practice

น.ส. นงรัตน์ แซ่ด่าน

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผู้จัดการสมาคม


Practice

นาย ชาญชัย นิ่มเล่ห์

ผู้จัดการสมาคม