324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

TH EN CN

Blog

งานสัมมนาและงานมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2564 "Together is Power 2021 : CONNECT THE DOTS"

        กรมพัฒนาการค้าประกาศจัดงานสัมมนาและงานมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่องาน"Together is Power 2021 : CONNECT THE DOTS" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ทางกรมพัฒน์ฯ ได้ประกาศผลการพิจารณาตัดสินรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม สมาคมการค้าดีเด่นรายมิติ และผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในปีนี้ทางสมาคมการค้าไทยไหหลำก็ได้รับรางวัลด้วยเช่นกัน นั่นก็คือรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นรายมิติ ได้แก่ มิติที่ 1 ผลสำเร็จตามพันธกิจ และมิติที่ 3 คุณภาพการให้บริการ

        ในการนี้ กองส่งเสริมและพัฒนาการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้เรียนเชิญท่านหรือผู้แทนสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม สมาคมการค้าดีเด่นรายมิติ และผู้บริหารสมาคมการค้าได้รับรางวัลนายกสมาคมการค้าดีเด่นและกรรมการศักยภาพดีเด่น ประจำปี 2564 ตามผลการพิจารณาข้างต้น เข้าร่วมงานดังกล่าว ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

                 Link ลงทะเบียนเข้าร่วมงานออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM : Meeting Registration - Zoom