324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

TH EN CN

Blog

คลินิกภาษี "ปฏิทิน ภาษีอากร สิงหาคม 2564"

                                  ปฏิทินการยื่นภาษีอากร ประจำเดือนสิงหาคม 2564

            วันที่ 9 สิงหาคม 2564           1. ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, 

                                                                        ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)

                                                         2. นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)

            วันที่ 16 สิงหาคม 2564         1. ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30

                                                        2. ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40

            วันที่ 23 สิงหาคม 2564        1. ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40 (ยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต)

            วันที่ 31 สิงหาคม 2564         1. สำหรับนิติบุคคลที่มีรอบบัญชีเริ่มต้น 1 ม.ค. - สิ้นสุด 31 ธ.ค.

                                                                       ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 51)

                             

       กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตเดือนภาษีกรกฎาคม 2564 (ตามมติ ครม.)

            วันที่ 31 สิงหาคม 2564         1. ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.3,

                                                        ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.54)

                                                        2. นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36)

                                                        3. ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม    Website: https://www.thaihainantrade.com/index.php

                                                     Facebook: สมาคมการค้าไทยไหหลำ