324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

TH EN CN

Blog

ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ด้วยคณะกรรมการสมาคมการค้าไทยไหหลำ มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และประชุมคณะกรรมการสมัยที่ 16 ครั้งที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น. ทางระบบ Zoom Meeting โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1. ประธานแจ้งเพื่อทราบ
2. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
3. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3 สมัยที่ 16 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
4. แถลงกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา
5. รับรองรายรับ-รายจ่าย ของเดือนกุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม และมิถุนายน 2564 และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ฐานะการเงินของสมาคม
6. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
7. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)   

.

เพื่อการตอบรับเข้าร่วมการประชุม วิถีใหม่ อย่างทันสถานการณ์ เบื้องต้นสมาชิกสมาคมการค้า กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่ และท่านจะได้รับ หมายเลขห้องประชุม เพื่อเข้าร่วมประชุม ออนไลน์ในวันที่ 18 กรกฏาคม 2564 ตั้งแต่ 13:30-15:30 น. ขอบพระคุณล่วงหน้า ท่านสมาชิก ในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

.

ลิ้งค์สำหรับลงทะเบียน

https://docs.google.com/forms/d/10sXbAlI4mlJeN_MAFpvNvCLIdRWGsYyyGDrxVObengA/edit