324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

TH EN CN

Practice

นาย วรพจน์ เพียรอภิธรรม

นายกสมาคม

Practice

นาย มานะผล ภู่สมบุญ

อุปนายก

Practice

นาย เทียนฮอง ยุน

อุปนายก

Practice

นาย อัชฌานันท์ ธรรมสามิสร

อุปนายก

Practice

นาย มิ่งพันธ์ ฉายาวิจิตรศิลป์

อุปนายก

Practice

นาย วิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ

อุปนายก / เลขาธิการ

Practice

นาย ประภาส ตันชูเกียรติ

อุปนายก

Practice

นาย วัฒกร ชาติวิวัฒน์พรชัย

อุปนายก

Practice

นาย เกียรติชัย พฤกษชาติไพศาล

อุปนายก

Practice

นาย กีรติ เสริมประภาศิลป์

อุปนายก

Practice

นายสุกรี พนาภักดี

อุปนายก

Practice

นาย สิทธิศักดิ์ กิตติคำรณ

อุปนายก / เหรัญญิก / กรรมการฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ

Practice

นาย จรัญ โชครุ่งวรานนท์

อุปนายก

Practice

นาย วิภพ รักทองสุข

อุปนายก

Practice

นายวัฒนา พงศ์มานะวุฒิ

อุปนายก

Practice

นาย เชาว์ พูนลักษมี

อุปนายก

Practice

นาย ส่วน ดวงจันทร์

อุปนายก

Practice

นาย สิริชัย เจียมจิตรวนิชา

อุปนายก

Practice

นาย ชาตรี พงศกรชัย

อุปนายก

Practice

นาย กรชัย หาญจีระปัญญา

อุปนายก

Practice

นายดิเรก วงศ์ไวโรจน์

อุปนายก

Practice

นาย กมลชัย หาญวิวัฒนกุล

อุปนายก / กรรมการฝ่ายทะเบียน

Practice

นาย ไพบูลย์ เหล่าพันธ์งาม

อุปนายก

Practice

นาย ประวัติ หาญรัตนะ

อุปนายก

Practice

พ.ญ.(จีน) กนกพร แซ่หยาง

อุปนายก / กรรมการฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ

Practice

นาย ชาญยุทธ กิติพิมล

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย สุวัฒน์ เหรียญทิพยะสกุล

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาง วันทนา รัตนโอภาส

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย สมบูรณ์ อาหุนัย

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย เกียรติ รุจนพิชญ์

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย เล็ก ปลั่งพงษ์พันธ์

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย สุวัชชัย เอกชัยศิริ

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย ยงยุทธ ตะนารัตน์

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาง ณภัค นคนนทปรณ์

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

ดร. อติพร ศิริพัฒน์

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย ชูชาติ ชาญประสิทธิ์ผล

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย สุชาติ หิรัญย์กนกกุล

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย อรรคพงษ์ เล่งศิริวัฒนกุล

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย มงคล เพียรอภิธรรม

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย กฤษดา กวีญาณ

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

ดร. กฤตพงษ์ พัชรภิญโญพงศ์

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย เอกพล ศิริประพฤทธิ์

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย ประวัติ เมฆาอภิรักษ์

ที่ปรึษานายกสมาคม

Practice

นาง ฉวีวัณณ์ วิชชุภานันท์

ฝ่ายปฏิคม

Practice

นาย โชติ บูรณ์พนากานต์

ที่ปรึษานายกสมาคม

Practice

นาย วัชรพันธ์ ชาติวิวัฒน์พรชัย

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย เจษ จิินดาศักดิ์ชัย

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาง สุพัตรา เปาอินทร์

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย สุรชัย แซ่ย่าง

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย ปิยะวัฒน์ มังกรพาณิชย์

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย โยธิน แซ่หาญ

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย ชวนเสียง แซ่ฮัน

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย เกียรติศักดิ์ รัตนโอภาส

ที่ปรึกษานายกสมาคม / กรรมการฝ่ายตรวจสอบ

Practice

นาย นคร บัญยรัตนประภา

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย จิรวัฒน์ ชุณห์ปรานเลิศ

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย จำนงค์ โชตนาการสถิตย์

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย ชินโชติ ไชยธีรภิญโญ

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย อารักษ์ เมฆฉายจรัส

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย กฤตธี ชุ่มเทศศร

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย วิน ไพศาล

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย อัฐพล สัมพันธ์วงศ์

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย วิเชียร กิติไพจิตร

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

น.ส. ศรีวิไล ไกรธีรวุฒิ

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย ยรรยง กัยวิกัย

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย ธีรณัฎฐ์ เผ่าหฤหรรษ์

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย ชนินท์ ธำรงวิทวัสพงศ์

กรรมการฝ่ายทะเบียน

Practice

นาย ย้ง แซ่ตั้ง

กรรมการฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ

Practice

นาย สุทธิพร ภู่ธนะพิบูล

กรรมการฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ

Practice

นาย วัชราวิทย์ แสงพงศ์ชวาล

กรรมการฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ

Practice

นาย ดิเรก วงศ์ไวโรจน์

กรรมการฝ่ายตรวจสอบ

Practice

นาย สมบัติ แซ่ลิ้ม

กรรมการฝ่ายตรวจสอบ

Practice

น.ส. ปราณี หาญรัตนะ

กรรมการฝ่ายปฏิคม

Practice

นาย พิเชษฐ์ มโนพัฒนาสุนทร

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

Practice

น.ส. ภัทรวดี ภูพรวิวัฒน์

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

Practice

น.ส. นงรัตน์ แซ่ด่าน

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

Practice

นาย ชาญชัย นิ่มเล่ห์

ผู้จัดการสมาคม