324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

TH EN CN

Blog

Together is Power 2016

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดย คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า ได้มีส่วนร่วม ในการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้าที่เป็นสมาชิกมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างกลุ่มสมาคมการค้าต่างๆ ในการมุ่งสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงเครือข่ายพลังความร่วมมือที่เข้มแข็ง สภาหอการค้าฯ จึงได้ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดงานสัมมนาสมาคมการค้า ประจาปี 2559 ภายใต้ชื่องาน “Together is Power 2016 : Enhancing Connectivity Enhancing Connectivity Enhancing Connectivity Enhancing Connectivity” ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี เพื่อผนึกกาลังความร่วมมือเครือข่ายในการร่วมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพให้แก่สมาคมการค้าของประเทศ และสร้างโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางธุรกิจ ให้พร้อมที่จะก้าวไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ในอนาคต