324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

TH EN CN

Blog

คลินิกภาษี "ปฏิทิน ภาษีอากร กันยายน 2564"

               มาแล้ว!! ปฏิทินการยื่นภาษีอากร ประจำเดือนกันยายน 2564

            วันที่ 7 กันยายน 2564                       1. ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.                                                                           2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)

                                                                         2. นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)

             วันที่ 15 กันยายน 2564                        1. ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30

                                                                          2. ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40

             วันที่ 23 กันยายน 2564                       1. สำหรับนิติบุคคลที่มีรอบบัญชีเริ่มต้น 1 ม.ค. 2564 -                                                                        สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2564 ให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 (ยื่นแบบทาง                                                                                         อินเทอร์เน็ต)

             วันที่ 30 กันยายน 2564                      1. ยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.                                                                         94)

                     การยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต (ตามมติ ครม.)

            วันที่ 30 กันยายน 2564                      1. ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1,

                                                            ภ.ง.ด2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)

                                                                           2. นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)

                                                                           3. ยื่นแบบภาษีเพิ่ม ภ.พ. 30

                                                                           4. ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.ธ. 40

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม    Website: https://www.thaihainantrade.com/index.php

                                                  Facebook: สมาคมการค้าไทยไหหลำ